واحد های اندازه گیری وزن وطول در ایران قدیم

   واحد های اندازه گیری وزن در ایران قدیم


یک من = 3 کیلو

ری = 4 من

خروار = 100 من

چارک = یک چهارم من

سیر = یک دهم چارک = یک چهلم من 

مثقال = یک شانزدهم سیر

قیراط = یک بیست و سوم مثقال

نخود = یک بیست و چهارم مثقال

گندم = یک چهارم نخود


واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم 

یک ذرع = 104 سانتیمتر

چارک = یک چهارم ذرع

گره = یک چهازم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع

فرسخ = 6000 ذرع

البته بعضی واحدها در برخی از مناطق کشور تفاوت دارد