رویش...

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                   هر ورقش دفتری است معرفت کردگار