درس اول جمع آوری و نمایش داده ها

درس دوم  نمودارها و تفسیر نتیجه ها

 حل مساله با راهبرد حدس زدن و آزمایش کردن

درس سوم  مفهوم احتمال

درس چهارم احتمال تجربی و ریاضی