زنگ تفریح (یک چشمه مهندسی را در عکس زیر ببنید برای دیدن کامل فیلم کمی صبر کنید ).

  مهندسی یعنی برنامه ریزی مناسب و استفاده از علوم .

یک چشمه مهندسی را در عکس زیر ببنید برای دیدن کامل فیلم کمی صبر کنید .

 

منبع: آموزش تعاملی و فعال فیزیک