سؤالات امتحانات نهایی دروس ریاضی همراه با پاسخنامه خرداد 92

  

حسابانشنبه  92/2/28
جبر و احتمالچهارشنبه 92/3/1
هندسه 2شنبه 92/3/11
ریاضی 3شنبه 92/3/11
ریاضی انسانیشنبه 92/3/11
حساب دیفرانسیل و انتگرالشنبه  92/2/28

با تشکر از آقای محمودی