دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)

  


 
سایر رسانه هاراهنمای معلمکتاب کارکتاب درسی 
کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

نوار صوتی آموزش قرآن
51فارسی
6/53تربیت بدنی
4/53هنر
1/53آموزش قرآن
53علوم
52ریاضی
5/53ارزشیابی توصیفی
4/4آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی
فارسی 1(92-93)1/1
1فارسی 92-93
2ریاضی
4علوم تجربی92-93

1/4

آموزش قرآن92-93
پایه اول
نوار صوتی آموزش قرآن
54فارسی
7/53تربیت بدنی
4/57هنر
1/8آموزش قرآن
2/57هدیه های آسمان
56علوم
55ریاضی
5/1فارسی
4/8هدیه های آسمان
5فارسی 91-92
5فارسی 92-93
5/1فارسی مهارت های نوشتاری
6ریاضی
7علوم تجربی
8/1آموزش قرآن91-92
8/1آموزش قرآن 92-93
8هدیه های آسمان91-92
8هدیه های آسمان 92-93
26

هدیه های آسمان 
ویژه اهل سنت

8/6

آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی

پایه دوم
نوار صوتی آموزش قرآن
 علوم(پیش نویس)
  
11علوم(پیش نویس)
13مطالعات اجتماعی
پایه سوم
نوار صوتی آموزش قرآن
66آموزش قرآن
4/53هنر
4/17هدیه های آسمان
1/14فارسی بنویسیم
14فارسی بخوانیم
15ریاضی
16علوم تجربی
1/17آآموزش قران
17هدیه های آسمان
28

ضمیمه کتاب هدیه های آسمان اهل سنت

32

 

18تعلیمات اجتماعی
پایه چهارم
نوار صوتی آموزش قرآن
4/53هنر
4/23هدیه هاى آسمان
 نوار صوتی آموزش قرآن
1/20فارسی بنویسیم
20فارسی بخوانیم
21ریاضی
22علوم تجربی
1/23آموزش قرآن
23هدیه های آسمان
29هدیه های آسمان(ویژه ی اهل سنّت)
33هدیه هاى آسمان ویژه ى اقلیت هاى دینى
24تعلیمات اجتماعی
پایه پنجم
 
2/74فارسی
24/74سلامت و تربیت بدنی
4/53هنر
74/3آموزش قرآن
74/5هدیه های آسمان
74/27علوم
52ریاضی
5/53ارزشیابی توصیفی
74/12کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت
74/13کارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)
74/14کار و فناوری پودمان های کار(صنعت)
74/25کارو فناوری کلیات
74/26کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
74/28مطالعات اجتماعی
74/4تفکرو پژوهش
4/17هدیه های آسمان
34/8تفکرو پژوهش
34/10کارو فناوری
34فارسی(مهارت های خوانداری)
34/1فارسی(مهارت های نوشتاری)
34/6ریاضی
34/2علوم تجربی
34/4آموزش قرآن
34/3هدیه های آسمان
34/7هدیه های آسمان ویژه اهل سنت
24تعلیمات اجتماعی
پایه ششم
 
 با تشکر از همکار خوبمان آقای عطری