1=2

    1=2

به نظر شما آیا دو عدد1 و2 با هم مساوی هستند؟!!به زیر توجه نمایید.


اگر اشکال کار را می دانید در بخش نظرات بگویید و گرنه مجبور خواهید بود این اثبات را قبول کنید! و یک و دو را مساوی بگیرید.