نمونه سوال همراه با جواب

 

مجموعه ای از نمونه سوالات درسی مربوط به دروس رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و

 مهندسی فناوری اطلاعات به همراه جواب های تستی و تشریحینام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

زبان خارجه
86-7 (1) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 89 (T) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1)

فارسی
88-9 (1) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)


مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
85-6 (1) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

فیزیک مقدماتی
90 (1)

ریاضی عمومی 1
85-6 (1) _ 86-7 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2 )فیزیک 1
83-4 (2) _ 84-5 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)

آزمایشگاه فیزیک 1
____


برنامه سازی پیشرفته
85-86 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (2) _ 87 (T) _ 87-8 (1) 
87 (2)
 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1 ) _ 89 (2) _ 90 (1)90 (2) _ میان ترم


ساختمان گسسته
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


ریاضی عمومی 2
86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)

فیزیک 2
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)ساختمان داده
85-6 (1) _ 85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (2) _ 86-7 (2) 
87 (1)
 87 (2) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


مدار منطقی
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88 (T) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)ذخیره و بازیابی اطلاعات
85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
87 (1)
 87 (2) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1 ) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)

آزمایشگاه فیزیک 2
____

جمعیت و تنظیم خانواده
89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)


معماری کامپیوتر
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)مهندسی نرم افزار 1
85-6 (1) 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88 (T)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


طراحی الگوریتم
85-6 (1) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)نظریه زبانها و ماشینها
85-6 (1) _ 85 (2) _ 86 (1) _ 86 (2) _ 87 (1) _ 87 (2) 
88 (T)
 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


زبان تخصصی
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2) _ 
88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


اصول طراحی پایگاه داده
86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88 (T) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


معادلات دیفرانسیل
84-5 (2) _ 85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


شیوه ارئه مطلب علمی و فنی
85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)90 (2)


زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
85 (T) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
87-8 (1)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه مدار منطقی
____

آمار واحتمال مهندسی
85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 86-7 (2) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

مدار الکتریکی 1
86-7 (2) 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)


سیستم عامل
82 _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88 (T)
 _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه پایگاه داده
____

ریاضی مهندسی


شبکه های کامپیوتری
85 (1) _ 85 (2) _ 86 (T) _ 86 (1) _ 86 (2) _ 87 (1) 
87 (2)
 88 (T) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه سیستم عامل
____


مهندسی نرم افزار 2


طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه معماری کامپیوتر
____

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
____


مدار الکترونیکی
84-5 (1) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 ( تی) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

ریز پردازنده
82 _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (T)
 89 (1) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)


اصول طراحی کامپایلر
86-7 (2) _ 88 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) 
89 (2)
 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)


هوش مصنوعی

بقیه سوالات در ادامه مطلب

مجموعه ای از نمونه سوالات درسی مربوط به دروس رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات به همراه جواب های تستی و تشریحینام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

زبان خارجه
86-7 (1) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 89 (T) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1)

فارسی
88-9 (1) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)


مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
85-6 (1) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

فیزیک مقدماتی
90 (1)

ریاضی عمومی 1
85-6 (1) _ 86-7 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2 )فیزیک 1
83-4 (2) _ 84-5 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)

آزمایشگاه فیزیک 1
____


برنامه سازی پیشرفته
85-86 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (2) _ 87 (T) _ 87-8 (1) 
87 (2)
 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1 ) _ 89 (2) _ 90 (1)90 (2) _ میان ترم


ساختمان گسسته
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


ریاضی عمومی 2
86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)

فیزیک 2
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)ساختمان داده
85-6 (1) _ 85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (2) _ 86-7 (2) 
87 (1)
 87 (2) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


مدار منطقی
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88 (T) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)ذخیره و بازیابی اطلاعات
85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
87 (1)
 87 (2) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1 ) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)

آزمایشگاه فیزیک 2
____

جمعیت و تنظیم خانواده
89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)


معماری کامپیوتر
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)مهندسی نرم افزار 1
85-6 (1) 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88 (T)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


طراحی الگوریتم
85-6 (1) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)نظریه زبانها و ماشینها
85-6 (1) _ 85 (2) _ 86 (1) _ 86 (2) _ 87 (1) _ 87 (2) 
88 (T)
 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


زبان تخصصی
85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2) _ 
88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


اصول طراحی پایگاه داده
86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88 (T) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)


معادلات دیفرانسیل
84-5 (2) _ 85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) 
87-8 (2)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 ( 1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)


شیوه ارئه مطلب علمی و فنی
85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)90 (2)


زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
85 (T) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
87-8 (1)
 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (تی) _ 89 (1) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه مدار منطقی
____

آمار واحتمال مهندسی
85-6 (1) _ 86-7 (2) _ 86-7 (2) _ 88-9 (1) 
88-9 (2)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

مدار الکتریکی 1
86-7 (2) 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)


سیستم عامل
82 _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88 (T)
 _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه پایگاه داده
____

ریاضی مهندسی


شبکه های کامپیوتری
85 (1) _ 85 (2) _ 86 (T) _ 86 (1) _ 86 (2) _ 87 (1) 
87 (2)
 88 (T) _ 88 (1) _ 88 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه سیستم عامل
____


مهندسی نرم افزار 2


طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
85-6 (1) _ 85-6 (2) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

آزمایشگاه معماری کامپیوتر
____

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
____


مدار الکترونیکی
84-5 (1) _ 86-7 (1) _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) 
88-9 (1)
 88-9 (2) _ 89 ( تی) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

ریز پردازنده
82 _ 86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (T)
 89 (1) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)


اصول طراحی کامپایلر
86-7 (2) _ 88 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) 
89 (2)
 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)


هوش مصنوعی

آزمایشگاه مدار الکترونیکی
____

آزمایشگاه ریز پردازنده
____
دروس عمومی


نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

اندیشه اسلامی 1
86-7 (1) _ 88-9 (1) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)

اندیشه اسلامی 2
86-7 (2) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 90 (T) 
90 (1)
 90 (2)

آیین زندگی
86 (1) _ 87 (1) _ 88 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

اخلاق اسلامی
88-89 (1) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)

فلسفه اخلاق
---------

آشنایی با قانون اساسی
89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

انقلاب اسلامی ایران
88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) 
90 (2)

اندیشه سیاسی امام خمینی
89 (2) _ 90 (1)

فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) 
90 (1)

تفسیر موضوعی قرآن
88-9 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (2)

تفسیر موضوعی نهج البلاغه
90 (1) _ 90 (2)

تنظیم خانواده
در بالا آمده است

تربیت بدنی 1
89 (2) _ 90 (T) _ 90 (2)

تربیت بدنی 2
89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

آشنایی با دفاع مقدس
89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)
دروس اختیاری


نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

گرافیک کامپیوتری 1
81 _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (T)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

شبیه سازی کامپیوتر
87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (T)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1 ) _ 90 (2)

روشهای محاسبات عددی
86-7 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (T)
 90 (1) _ 90 (2)

مهندسی اینترنت
86-7 (2) _ 87-8 (2) _ 88-9 (2) _ 89 (T) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

گرافیک کامپیوتری 2
90 (1)


تحلیل و طراحی شی گرا
87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2 )

مبانی فناوری اطلاعات
86 (1) _ 86 (2) _ 87 (1) _ 87 (2) _ 88 (1) _ 88 (2) 89 (T) 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

سیستمهای اطلاعات مدیریت
86-7 (2) _ 88 (T) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 90 (1) 
90 (2)


نظریه گراف
85 (2) _ 87 (1) _ 87 (2) _ 88 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) 
90 (1)
 90 (2)
دروس مخصوص رشته فناوری اطلاعات


نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

شبکه های کامپیوتری 1
در بالا آمده است

آمار واحتمالات کاربردی
86-7 (2) _ 87-8 (2) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) 
89 (1)
 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2)

اصول و مبانی مدیریت
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88 (T) 
88-9 (2)
 89 (T) _ 89 (1)


مهندسی فناوری اطلاعات 1
87-8 (1) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)

شبکه های کامپیوتری 2
87-8 (1 ) _ 88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) 
89 (2)
 90 (1) _ 90 (2)

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
87-8 (1) _ 88 (T) _ 88 (2) _ 89 (T) _ 89 (1) 
89 (2)
 90 (T) _ 90 (2)

اقتصاد مهندسی
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 87-8 (2) _ 88-9 (2) 
89 (T)
 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) _ 90 (2 )

تحقیق در عملیات

مبانی الکترونیک دیجیتال
88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) 
90 (1)
 90 (2)

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
88 (T) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (T) _ 90 (1) 
90 (2)

تجارت الکترونیکی
86-7 (2) _ 87-8 (1) _ 89 (T) _ 89 (1) _ 90 (T) 
90 (1)
 90 (2) _ ق

مهندسی فناوری اطلاعات 2
89 (T) _ 89 (1) _ 90 (T) _ 90 (1) _ 90 (2)

سیستمهای اطلاعات مدیریت
در بالا آمده است

سیستمهای چند رسانه ای
88-9 (1) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1) 
90 (2)

مباحث نو در فناوری اطلاعات
89 (T) _ 89 (1) _ 90 (1) _ 90 (2)

فناوری اطلاعات برای مدیران
89 (1) _ 90 (1) _ 90 (2)
دروس مخصوص رشته علوم کامپیوتر


نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم

اصول مدیریت
90 (2)

اصول سیستمهای کامپیوتر
88-9 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)

کامپایلر 1
-----------


جبر خطی عددی

نظریه محاسبات
87 (1) _ 88 (2) _ 89 (1) _ 90 (2)

آنالیز عددی
86-7 (2) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)

آمار و احتمال 1
87-8 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (2) _ 90 (2)

آمار و احتمال 2
88-9 (1) _ 88-9 (2) _ 89 (1) _ 89 (2) _ 90 (1)

تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
90 (1) _ 90 (2)

مستند سازی نرم افزار
87 (1) _ 89 (1) _ 90 (تی)

آنالیز عددی 2
-----------

منطق ریاضی
88 (1) _ 88 (2) _ 89 (1) _ 90 (2)