نمونه سؤال امتحانی-درس فیزیک تجربی

  

نمونه سؤال امتحانی-درس فیزیک تجربی
برای تمرین بیش‌تر شما عزیزان در منزل، سه برگه از امتحان‌های هماهنگ کشوری فیزیک پیش یک ضمیمه شده است.