آموزش ساده مشتق با فایل

  

آموزش ساده مشتق _ قسمت اول

ویدئوی های زیر از دوست و همکار عزیز آقای مجید وجدانی درستکاراست که به زیبایی مشتق را برای دانش آموزان توضیح می دهد امیدوارم برای شما دانش آموزان عزیز مفید باشد.آموزش ساده مشتق - قسمت دوم