نکات کنکوری ریاضیات گسسته

  
نکات کنکوری ریاضیات گسسته ۱

دانلود

نکات کنکوری ریاضیات گسسته ۲

دانلود

درسنامه ریاضیات گسسته

با تشکر ازصادق صادقی وفا