کدام طرف بلندتر است؟

  

منتظر جوابهای شما در قسمت نظرات هستیم .....