نمونه سوالات امتحانی هندسه تحلیلی ، ریاضیات گسسته، حساب دیفرانسی