آموزش و پرورش چین

  


"یانگ" دانش آموز 8 ساله چینی است. او تنها دانش آموز روستای کوچک "اکزانیو" در استان "فوجیان" چین است.

به رغم اینکه در این روستای کوچک تنها یک دانش آموز وجود دارد، اما وزارت آموزش و پرورش چین خود را موظف کرده تا مدرسه ای برای این روستا بسازد و دو معلم هم برای آن تعیین کند.

به گفته دو معلم این دانش آموز 8 ساله، او یک دانش آموز با هوش و زرنگ است از همین رو استحقاق تحصیل در این مدرسه را دارد زیرا شاید یک روز به یک دانشمند تبدیل شود و برای کشورش مفید باشد.