پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری - آزاد - سنجش)

رونویسی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

جهش ( آزاد - سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

ژنتیک جمعیت (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

رفتار شناسی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

شارش انرژی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

آغازیان (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

زیست2:

دستگاه ایمنی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه عصبی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه حسی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه هورمونی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

مواد وراثتی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تقسیم سلولی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تولید مثل جنسی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

رشد و نمو جانوران (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

ژنتیک و خاستگاه آن (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تولید مثل گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

رشد و نمو گیاهان (سراسری - آزاد - سنجش)

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

زیست1:

رده بندی جانداران (سراسری - آزاد - سنجش)

مولکولهای زیستی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

سلول (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

بافتهای جانوری (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه گوارش (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه تنفس جانوران (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دستگاه گردش مواد (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تنظیم محیط داخلی کلیه (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

حرکت و دستگاه حرکتی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

بافتهای گیاهی (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

تغذیه گیاهی (سراسری - آزاد - سنجش)

انتقال مواد در گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)

دفع مواد زائد در گیاهان ( آزاد - خارج از کشور - سنجش)

حرکت در گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از کشور - سنجش)