نمونه سوالات دروس دبیرستان

  خلاصه دروس دبیرستان


ردیفعنوان جواب پایهتاریخ
1ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
2ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
3ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
4ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
5ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
6ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
7ریاضی 1 اول عمومی 90/08/18
8فیزیک 1 اول عمومی 90/08/18
9فیزیک 1 اول عمومی 90/08/18
10شیمی 1 اول عمومی 90/08/21
11شیمی 1 اول عمومی 90/08/21
12مجموعه تست های فصل سوم ریاضی 1 اول عمومی 90/09/08
13زبان فارسی 1 اول عمومی 90/09/20
14زبان فارسی 1 اول عمومی 90/09/20
15ادبیات فارسی 1 اول عمومی 90/09/22
16ادبیات فارسی 1 اول عمومی 90/09/22
17عربی 1 اول عمومی 90/09/28
18عربی 1 اول عمومی 90/09/28
19ریاضی 1 اول عمومی 90/09/28
20ریاضی 1 اول عمومی 90/09/28
21فیزیک 1 Ans2012010209305888.pdf اول عمومی 90/10/12
22فیزیک 1 Ans2012010209380689.pdf اول عمومی 90/10/12
23مطالعات اجتماعی اول عمومی 90/10/12
24مطالعات اجتماعی اول عمومی 90/10/12
25دین و زندگی 1 اول عمومی 90/10/12
26زبان خارجی 1 Ans20120107044951119.pdf اول عمومی 90/10/17
27زبان خارجی 1 Ans20120107045307120.pdf اول عمومی 90/10/17
28زبان فارسی 1 Ans20120107045945121.pdf اول عمومی 90/10/17
29زبان فارسی 1 Ans20120107050054122.pdf اول عمومی 90/10/17
30شیمی 1 اول عمومی 90/10/17
31شیمی 1 اول عمومی 90/10/17
32علوم زیستی و بهداشت Ans20120111112731125.pdf اول عمومی 90/10/26
33علوم زیستی و بهداشت Ans20120111113101126.pdf اول عمومی 90/10/26
34عربی 1 اول عمومی 90/10/24
35عربی 1 اول عمومی 90/10/24
36ریاضی 1 اول عمومی 90/10/26
37ریاضی 1 اول عمومی 90/10/26
38ادبیات فارسی 1 اول عمومی 90/11/01
39ادبیات فارسی 1 Ans20120121080324132.pdf اول عمومی 90/11/01
40مجموعه تست های فصل سوم فیزیک 1 اول عمومی 90/11/18
41مجوعه تست های فصل چهارم ریاضی 1 اول عمومی 90/11/18
42دین و زندگی 1 اول عمومی 91/01/21
43دین و زندگی 1 اول عمومی 91/01/21
44فیزیک 1 Ans20120410114009137.pdf اول عمومی 91/01/22
45فیزیک 1 Ans20120410114201138.pdf اول عمومی 91/01/22
46شیمی 1 اول عمومی 91/01/28
47شیمی 1 اول عمومی 91/01/28
48ادبیات فارسی 1 اول عمومی 91/02/02
49ادبیات فارسی 1 اول عمومی 91/02/02
50ریاضی 1 اول عمومی 91/02/03
51ریاضی 1 اول عمومی 91/02/25
52زبان فارسی 1 Ans20120502083804148.pdf اول عمومی 91/02/13
53زبان فارسی 1 Ans20120502084716149.pdf اول عمومی 91/02/13
54ریاضی 1 Ans20120521121126150.pdf اول عمومی 91/03/01
55عربی 1 Ans20120523012618151.pdf اول عمومی 91/03/03
56زبان انگلیسی 1 اول عمومی 91/03/07
57شیمی 1 Ans20120530010557153.pdf اول عمومی 91/03/10
58زبان فارسی 1 Ans20120605102701154.pdf اول عمومی 91/03/16
59فیزیک 1 Ans20120609120257155.pdf اول عمومی 91/03/20
60دینی 1 Ans20120611120212156.pdf اول عمومی 91/03/22