پــنـج چیـز را بـیـش از پـنـج چـیـز غـنـیـمـت بـشـمـار…!

   

پــنـج چیـز را بـیـش از پـنـج چـیـز غـنـیـمـت بـشـمـار…!

١-جـوانـی ات را پیـش از فـرا رسیـدن پـیـری.

٢-تـنـدرستـی ات را پـیـش از بـیـمـاری.

٣-بـی نـیـازی ات را پـیـش از نـیـازمـنـدی.

٤-آسایشت را پیش از گرفتاری.

٥-زندگی ات را پیش از مرگ.


حـضـرت مـحـمـد (ص)