نمونه سوالات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای 91

   

سوال امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی واحد (روزانه) ونیم سالی واحدی(بزرگسالان) 

رشتـه های حرفـه‌ای 

درنوبت (شهریور ماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰


 


برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .  

 

روز و تاریخ

ساعت امتحان

رشته

دوشنبه

۹۱/۵/۲۳

۹صبح

سه شنبه

۹۱/۵/۲۴

۹صبح

چهار شنبه

۹۱/۵/۲۵

۹صبح

پنج شنبه

۹۱/۵/۲۶

۹صبح

چهارشنبه

۹۱/۶/۱

۹صبح

پنج شنبه

۹۱/۶/۲

۹صبح

حسابداری وبازرگانی

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

 حسابداری شرکت‌ها

ـــــ

اصول حسابداری(۲)

حسابداری صنعتی

مفاهیم و روشهای آماری(۲)

طراحی و دوخت

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی

تاریخ هنرجهان

ـــــ

الیاف نساجی

الگو(۲)

طراحی اندام ولباس

کامپیوتر

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

زبان تخصصی

ـــــ

ریاضی(۳)

بانک اطلاعاتی

شبکه‌های کامپیوتری

تربیت بدنی

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تغذیه وبهداشت موادغذایی

ـــــ

شناخت تاسیسات واماکن ورزشی

جدول مسابقات ورزشی

فیزیولوژی (۱)

مدیریت خانواده

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

روان‌شناسی رشد

ـــــ

حقوق خانواده دراسلام

خانواده در اسلام

بهداشت خانواده

صنایع غذایی

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

اصول تغذیه

ـــــ

بهداشت و ایمنی کارخانجات مواد غذایی

اصول کنترل کیفیت

سرد خانه وانبار

گرافیک

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تاریخ هنرجهان

ـــــ

مبانی تصویر سازی

علم مناظر ومرایا

طراحی(۲)

نقشه کشی معماری

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تاسیسات ساختمان

ـــــ

آشنایی با بناهای تاریخی

عناصروجزئیات

متره وبرآورد

مرمت آثار فرهنگی

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تاریخ هنرجهان

ـــــ

فرسایش و پوسیدگیمواد معدنی

پیشینه و سیرتحول مواد معدنی

پیشینه و مبانی نظری مرمت

سینما

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تاریخ سینما

تحلیِل فیلم

تاریخ هنر ایران

کارگاه نگارش(۲)

مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر

پشتیبانی صحنه

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تاریخ هنرجهان

ـــــ

طراحی تخصصی

حجم شناسی

نقشه‌کشی(۱)

کودکیاری

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

تغذیه وبهداشت موادغذایی

ـــــ

بیماریهای شایع کودکان

بهداشت روانی

فعالیت ‌های آموزشی پیش دبستانی