بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس!