القای بار الکتریکی در کره

 
 


با تشکر از علی حیدری جابری